MAMO, TATO - CO WY NA TO


W II półroczu nasze przedszkole przystąpiło do realizacji nowego programu edukacyjnego „Mamo, tato co Wy na to”. Program powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu i skierowany jest dla dzieci przedszkolnych oraz ich rodziców. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.
Cele szczegółowe programu to:
•podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
•uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
•ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
•uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
•przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
•zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.
Przedszkole współpracując z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku otrzymało pomocne w realizacji treści programowych: kolorowe kredki, broszurki dla dzieci 6-letnich oraz rodziców opracowaną przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu we współpracy z dr n. hum. Ewą Kacperek – Golimowską. Broszurka zawiera cenne informacje jak „żyć pod jednym dachem z przedszkolakiem” oraz zadania dla dzieci. W materiale przedstawiono również wybrane elementy zdrowego stylu życia.
W ramach Programu Edukacyjnego „Mamo, tato, co Wy na to” w korytarzu przedszkolnym pojawiła się gazetka informacyjna dla rodziców.