Ramowy rozkład dnia


 RAMOWY ROZKŁAD DNIA
WSZYSTKICH GRUP PRZEDSZKOLNYCH
na rok szkolny 2017/2018


6:00-8:00
Schodzenie się dzieci
Zabawy indywidualne i w grupach
Korzystanie z gier i układanek stolikowych
Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych
Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę
Zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczycielki
8:00-8:30
Ćwiczenia poranne
Zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe
Zabawy zorganizowane w kole
Zabawy ruchowe wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka
Ćwiczenia gimnastyczne
8.30- 9.00
Czynności organizacyjno-porządkowe. Śniadanie:
1.przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
2. czynności samoobsługowe
3. komponowanie potraw
4..doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
kulturalne zachowanie się przy stole, celebrowanie posiłku.
9.00 – 10.00
Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka według wybranego programu wychowania przedszkolnego, w tym zajęcia rytmiczno- ruchowe i zajęcia z języka obcego nowożytnego. Zajęcia biblioteczne, muzealne
10.00 – 10.30 gr. VI
Religia gr. VI
10.00 – 11.00
Ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyczne i ogólnorozwojowe, ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze dziecka (percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, grafomotoryka, myślenie logiczne, pamięć), ćwiczenia ortofoniczne i oddechowe
11.00- 11.30 gr. VI
Religia
11.00 – 12.00
Czynności organizacyjno-porządkowe. Obiad:
1.Wdrażanie do samoobsługi
2. wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych
3. praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami
4. zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się
i przedszkolnego savoir-vivru
12.00 – 13.00
Zabawy zorganizowane i swobodne
Zabawy dowolne na placu zabaw
Zabawy dowolne w sali zabaw: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne
Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego
Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
Spacery, wycieczki, zajęcia biblioteczne, muzealne
Zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka
Zabawy relaksacyjne
1. wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych
2. praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych
3. odpoczynek /bajkoterapia/- słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej i terapeutycznej
13.00- 14.00
Zajęcia dodatkowe, w tym spotkania z muzyką i teatrzyki
Czynności organizacyjno-porządkowe. Podwieczorek- komponowanie potraw, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole, celebrowanie posiłku.
14.00 – 16.30
Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności
i zainteresowania, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych
Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań
Zabawy integracyjne
Zabawy muzyczno-ruchowe
Czynności porządkowe w sali
Rozchodzenie się dzieci