Zajęcia dodatkowe


 

 

Dbając o wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci, proponujemy pakiet zajęć dodatkowych.

 

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć
nauczyłem się w przedszkolu
- o tym , jak żyć, co robić,
jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć,
marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

Robert Fulghum

 

Wszystkim dzieciom proponujemy pakiet zajęć bezpłatnych:

 

  • Język angielski

 Dzieci uczą się słów i zwrotów poprzez wesołe wierszyki, piosenki, rymowanki, wyliczanki, aktywność ruchową. Z czasem na zajęciach polskie polecenia będą zastępowane poleceniami angielskimi. Dzieci poznają zwroty dotyczące sytuacji codziennych tj. witanie, żegnanie, dziękowanie, przedstawianie się, składanie życzeń. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają od 15 do 30 minut, w zależności od grupy wiekowej. Zajęcia prowadzi mgr Agnieszka Guziak- Zielińska

  •  Zajęcia ruchowe z elementami aerobik
    Aerobik – sport przy muzyce jest jedną z form rekreacji, która kształtuje ogólną sprawność ruchową dziecka, rozbudza jego wrażliwość muzyczną i estetyczną, rozwija zamiłowanie do muzyki, tańca oraz zaspokaja potrzebę ruchu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 15 minut dla każdej z grup 6 latków. Rozpoczynają się pogadanką na temat potrzeby wykonywania ćwiczeń gimnastycznych oraz ich znaczenia dla dzieci. W czasie zajęć dzieci poznają elementy gimnastyczne, które wpływają na ich gibkość, sprawność fizyczną oraz korygowanie wad postawy. W formie zabawy poznają proste elementy tańca, które mają na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i ewentualnych choreografii tanecznych. Spotkania urozmaicane są zabawami tanecznymi i improwizacjami ruchowymi. Zajęcia prowadzi mgr Justyna Fąferek
  • Kółko  plastyczne

 Zajęcia plastyczne odbywają się raz w tygodniu .
Cel główny  zajęć : rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych
  możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.
Cele szczegółowe:
-uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk: przyrodniczych i społecznych,
-dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze,
-rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka,
-rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne operowanie narzędziami i materiałem,
-budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy,
-rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł uznanych artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw miejscowych artystów),
-rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia,przeżywania, wartościowania.

Zajęcia prowadzi  mgr Jolanta Mikołajewska .

  • Religia

  Jezus powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,

nie przeszkadzajcie im(...)"- Mk 10,14

 

Zajęcia odbywają się na wniosek rodziców. Dzieci uczą się podstawowych dla ich wieku, modlitw oraz postaw religijnych, które powinny cechować : miłość, wzajemny szacunek i troskę o dobro drugiej osoby. Dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody na uczestnictwo w zajęciach z religii mają w tym czasie zapewniona opiekę. Zajęcia  odbywają się w grupie  6- latków, dwa razy w tygodniu i trwają 30 minut. Prowadzi je mgr Agnieszka Łapka

  • Logopedia

 Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań.

Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesów w szkole. Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody posługiwania się mową. Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, to też powinno się możliwie wcześnie rozpocząć świadome jej usprawnianie oraz korygowanie wszelkich zaburzeń.

Opieką logopedyczną objęte są dzieci pięcio i sześcioletnie. Na początku roku szkolnego w naszym przedszkolu logopeda przeprowadza wśród dzieci  5 i 6-letnich przesiewowe testy logopedyczne, które pozwalają ocenić poziom rozwoju mowy. Ćwiczenie wymowy odbywa się raz w tygodniu.  Podstawą sukcesu w wyeliminowaniu wad wymowy jest współpraca logopedy z rodzicami. Ponadto zawsze,  w ciągu całego roku istnieje możliwość konsultacji, porad, wstępnego badania logopedycznego  dla dzieci młodszych. Odbywają się raz w tygodniu i trwają od 15 do 20 minut. Zajęcia prowadzi mgr Magdalena Pikuła – logopeda.

Zajęcia rytmiczno – ruchowe

 Zajęcia rytmiczno-ruchowe stanowią bazę dla innych działań kształtujących osobowość i umiejętności młodego człowieka. Tematyka zajęć skorelowana jest z tematem przewodnim zaproponowanym przez nauczyciela prowadzącego grupę. Piosenki, zabawy ruchowe przy muzyce i tańce wzbogacają przekazywane informacje, ułatwiając utrwalanie zdobytej wiedzy. Wszelkie uroczystości okazjonalne lub podsumowujące pewien okres wspólnych działań, wzbogacane są pokazami umiejętności zdobytych na zajęciach umuzykalniających.

Stosując różnorodne aktywizujące metody i formy pracy z dziećmi tj.: nauka piosenki ilustrowana gestem i ruchem adekwatnym do treści, zabawy ruchowe przy muzyce, taniec, praca z instrumentami perkusyjnymi itd., - stwarzamy dziecku w przedszkolu okazję do aktywności ruchowej.

Podczas tych zajęć prowadzone są także ćwiczenia i zabawy ruchowe, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe, śpiewane i grane. Ćwiczenia z tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się wielu zahamowań. Zajęcia prowadzi mgr Justyna Fąferek

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

 Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała. Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim :

- wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała,
- korekcja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
- wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowego- więzadłowej kręgosłupa,
- rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i/lub przykurczonych,
- wzmacnianie mięśni rozciągniętych i osłabionych,
- wyrabianie odruchu prawidłowego ustawienie stóp i nawyku prawidłowego chodu.

 

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki), jak również zawodów i gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości dzieci. Zajęcia prowadzi mgr Krystyna Budziak.

Zajęcia z kodowania - Mistrzowie gry w szachy - kodowanie na dywanie
CELE:
- rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia;
- rozwój manualny oraz wzrokowo- ruchowy zwłaszcza motoryka mała;
- kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich                             ( współpraca w parach, w grupie)
- trening pamięci - odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;
- odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;
- nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
- rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności ;
- odczytywanie, rozumienie symboli i znaków.
Zadaniem kółka jest zainteresowanie i troska o dziecko, rozwój jego zdolności oraz jednym z wielu zadań przedszkola, które opowiada się za wszechstronnym rozwojem każdego dziecka, dzięki czemu kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szanse powodzenia w przedszkolu, grupie rówieśniczej jak i w życiu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia prowadzi mgr Karolina Leszczyńska

  • Teatrzyki- płatne ze składek Rodziców

 W każdym miesiącu gościmy w przedszkolu teatry dla dzieci. Dziecko podczas przedstawienia jest widzem i obserwatorem, aktywnie uczestniczy w różnego typu inscenizacjach i koncertach przygotowanych przez profesjonalistów, poznaje zasady panujące w teatrze, niekiedy samo wciela się w rolę aktora, rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną, otrzymuje wzorce artystyczne i poszerza wiadomości o teatrze.

  • Audycje muzyczne -  płatne ze składek Rodziców

 Uczestnicząc w tych zajęciach dzieci uczą się obcowania z muzyką klasyczną, zachowania w   filharmonii, poznają instrumenty i artystów  z różnych stron świata.  Zajęcia odbywają się  raz w miesiącu i trwają od 30 do 45 minut