Pomoc udzielana w przedszkolu


 

Drodzy Rodzice!

 Pomoc psychologiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa
w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, wykonujący
w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

W naszym przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem opierają się na zasadach: akceptacji, pomocy i pełnej indywidualizacji pracy.

 

Głównym celem prowadzanych zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju psychoruchowego zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami dziecka oraz przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na kolejnych etapach kształcenia.

 

W roku szkolnym 2018 /2019 udzielamy dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć :

 

→korekcyjno-kompensacyjnych,

→logopedycznych,

→rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne,

→ rewalidacyjnych prowadzonych przez oligofrednopedagoga,

→ rewalidacyjnych prowadzonych przez tyflopeadagoga,

→ gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej,

→ terapii pedagogicznej,

→ terapii ręki .

 

Zajęcia prowadzone są wg indywidualnego programu zajęć dla każdego dziecka, opracowanego w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. Programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane są potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia odbywają się od dwóch do czterech razy w tygodniu , w zależności od wieku i możliwości rozwojowych dzieci.

 

Zdrowie naszych przedszkolaków jest dla nas bardzo ważne. W zależności od potrzeb rozwojowych naszych dzieci zapraszamy do prowadzenia i współpracy specjalistów np. rehabilitanta, tyflopedagoga, logopedę, psychologa.

 

Nauczyciele i specjaliści prowadzą zajęcia w oparciu o elementy metod, dostosowanych do możliwości i potrzeb każdego dziecka:
→ Alternatywne metody komunikacji AAC,
→Komunikacja wg Systemu PECS,
→ Piktogramy i plany aktywności,
→ Dobry Start M. Bogdanowicz,
→ Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone,
→ P. Dennison,
→ Metoda Aktywności M.Ch. Knillów
→ Metoda Dobrego Startu,
→ Terapia ręki,
→ gry i zabawy sensomotoryczne poprawiające odbiór wrażeń zmysłowych – realizacja
własnego projektu edukacyjnego „Przedszkolna kraina zmysłów”
→ wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Metoda Integracji Odruchów dr Sally Goddard INPP
→ Elementy Metody J. Cieszyńskiej „Słucham i uczę się mówić” - Metoda Krakowska ,
→ wczesna nauka czytania metodą sylabową prof. J. Cieszyńskiej ,
→ Metoda Klanzy.

Prowadzone są również zajęcia :
→ zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z ryzykiem dysleksji, z opóźnionym rozwojem mowy, z nieustaloną lateralizacją, z dyspraksją, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
→ zajęcia kulinarne – z uwzględniające kształtowanie właściwego podejścia do odżywiania się oraz zdrowego stylu życia. Zajęcia są dostosowane do dzieci mających specjalną dietę i alergie pokarmowe,
→ zajęcia „Mały eksperymentator” – nauka poprzez zabawę.

 

Po wysiłku umysłowym, prowadzący organizują dla dzieci :
→ zabawy stymulujące zmysły,

→ zabawy przed lustrem,

→ zabawy z przyborami gimnastycznymi,

→zabawy z instrumentami muzycznymi,

→ zabawy przez naśladowanie,

→ zabawy paluszkowe wg W. Szuman.

 

Prowadzący korzystają z szerokiej gamy pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku dziecka.

 

Programowanie języka np.:
- wprowadzenie planu aktywności zajęć,
- „od obrazka do słowa” – wykorzystanie pecsów,
- „otoczenie dziecka mową” – zgodnie ze wskazówkami logopedy,
- opowiadanie co przedstawia obrazek,
- wykonywanie prostych zabaw paluszkowych mówionych przez nauczyciela,
- zestawy edukacyjne np. Co pije? Co robi? Czym? Z Kim? Czyja głowa? Czyj ogon?,
rzeczowniki liczba pojedyncza i liczba mnoga, kolory, przeciwieństwa,
- słucham i uczę się mówić,
opowiadanie co przedstawia obrazek,
-wzmacnianie przez dziecko podejmowanych prób mówienia, prowokowanie do mowy, zachęcanie do wokalizacji, posługiwanie się słowami, które zn,a
-rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń.

 

Wczesna nauka czytania np.:
- samogłoski,
- sylaby,
-rzeczowniki – zabawki,
-czasowniki, liczba pojedyncza i liczba mnoga,
- wczesna nauka czytania metodą sylabową prof. J. Cieszyńskiej.

 

Ćwiczenia pamięci, uwagi, spostrzegawczości np.:
- gry planszowe,
- memory,
- pamięć dźwiękowa,
- kodowanie – ćwiczenia układania wg kolejności zdarzeń,
- układanie prostych sekwencji po odroczeniu,
- układanie z pamięci demonstrowanych uprzednio prostych wzorów,
- grupowanie obrazków według kategorii
- zabawy „ułóż tak ja”, „ułóż kolejno”,
- dobieranie obrazków wg cech łączących przedmioty.
- elementy ćwiczeń metodą Dinnisona – naśladowanie ruchów, przekraczanie linii środka.

 

Ćwiczenia lewopółkulowe np.:
-Układanki lewopółkulowe,
-szeregi i sekwencje.

 

Analiza i synteza np.:
-układanki tematyczne – prawo i lewopółkulowe,
-układanki geometryczne.

 

Grafomotoryka np.:
- rysowanie – karty pracy,
- wykorzystanie kaszy, piasoliny, ciastoliny,
- rysowanie szlaczków literopodobnych,
- rysowanie wyżłobionych wzorów na tablicach – wodzenie po wzorze,
- kreskowanie - wypełnianie kształtów kropkami, liniami poziomymi, pionowymi,
- uzupełnianie / rysowanie brakujących elementów na obrazkach,
- rysowanie na polecenie ustne np. rysujemy koło.

 

Percepcja (wzrokowa, dotykowa, słuchowa, węchowa) np.:
- analiza słuchowa : dzielenie wyrazów na sylaby, dzielenie krótkich zdań na wyrazy,
- układanie kolejności zdarzeń do usłyszanej bajki,
- dyski z fakturami ,
- piłeczki o różnej fakturze,
- labirynt magnetyczny,
- instrumenty ,
- olejki zapachowe,
- książeczki czarno-białe ,
- wyszukiwanie braków na obrazkach/ nazywanie i uzupełnianie,
- wyszukiwanie fragmentu na obrazku,
- malowanie palcami, szukanie przedmiotów w worku, w sensorycznym pudełku,
- rozpoznawanie dźwięków naturalnych pochodzących z otoczenia – dopieranie obrazków do słyszanego dźwięku.

 

Motoryka mała i duża np.:
- ćwiczenia ogólnorozwojowe + układanki,
- układanki zręcznościowe – krzesła – Goki,
- nawlekaj nie czekaj, przeplatanki, przebijanki, przesuwanki, nakładanki,
- klamerki, szczypce,
- pomoce do wkręcania i nakładania, mozaiki, warsztaty konstrukcyjne,
- piłki do skakania, piłki z wypustami, maty, akcesoria sportowe,
- chodzenie po równoważni, krążkach sensorycznych, przedmiotach o różnej fakturze.

 

Emocje i relacje społeczne np.:
- poznajemy emocje,
- świat emocji – karty aktywności,
- buźki magnetyczne.

 

W naszej pracy wykorzystujemy pomoce dydaktyczne związane z porami roku. Naturalne przedmioty tj.: kasztany, żołędzie, piasek, woda, groch, kasza, liście są najkorzystniejszymi pomocami w rozwoju sensorycznym dzieci.

Dodatkowo, podczas zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych, wykorzystujemy elementy „Porannego kręgu” – podczas których dzieciom dostarczane są bodźce polisensoryczne, zależne od pór roku.

 

W oddziale integracyjnym pracują nauczyciele posiadający kwalifikacje wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel wspomagający. Zapewniamy pomoc nauczyciela. Grupa liczy 20 dzieci, w której jest miejsce dla pięciorga dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.